X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 22 آبان 1387
دیابتی‌ها گوجه فرنگی و نان سبوس دار بخورند
جام جم آنلاین: یــــــک مـتـخـصـص تـغـذیـه، بـا تـاکـیـد بر مـحــدودیــت مـصــرف مـیــوه‌هـای شـیـریـن در بـیـمـاران دیـابـتـی گـفـت: خرمای رطب مضافتی حاوی بالاترین مـقادیر قند ساده است و از این رو خرمای زرد زاهدی برای بیماران دیابتی مناسب‌تر است.  

دکتر حمیرا حمایلی مهربانی، محقق پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شـهـیـد بـهـشـتـی، در گفتگو با ایسنا، توت خـشـک را در مـقـایسه با کشمش و خرما گـزیـنـه مـنـاسـب‌تـری بـرای بـیـمـاران دیـابتی بـرشـمـرد و افـزود: شیرین‌کننده‌های متعددی برای این قبیل بیماران وجود دارد؛ فروکتوز و بــرخــی شـیــریــن‌کـنـنــده‌هــای مـصـنــوعــی نـظـیـر آسپارتام آسه سولفام و ساخارین است.

وی بــــــــا بـــــیــــــــان ایــــــــن‌کــــــه ســــــرطــــــان‌زایــــــی شـیــریــن‌کـنـنــده‌هــای مـصـنــوعــی در حـیـوانـات ثابت شده است، گفت: اما هنوز شواهد علمی مـعـتـبـــری عــلــیـــه ایـــن شــیـــریـــن‌کــنـنــده‌هــا بــرای سرطان‌زایی آنان در انسان وجود ندارد.

ایـــن مـتـخـصــص تـغــذیــه، ادامــه داد: پـیـشـتــر هشدارهایی مبنی بر سرطان‌زا بودن ساخارین و ارتـبـاط آن بـا سـرطـان مثانه داده شده بود، اما مـــــدتـــــی بــعــــد دریــــافــتــنــــد در افــــراد ســیــگــــاری مـصرف‌کننده‌ این شیرین‌کننده‌ها خطر بروز سرطان مثانه افزایش می‌یابد.

دکـتـــر مـهــربــانــی، بــا بـیــان ایــن‌کــه غــذاهــای بـیماران دیابتی باید غنی از فیبر و درعین حال کـم کـالـری بـاشد، افزود: حبوبات بهترین غذا بــرای دیــابـتــی‌هــاسـت و بـه عـلـت اثـرات مـفـیـد لیکوپن، مصرف گوجه فرنگی نیز به این افراد توصیه می‌شود.